invite tenders nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

invite tenders nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm invite tenders giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của invite tenders.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • invite tenders

    * kỹ thuật

    gọi thầu

    mời thầu