interlocking roofing tile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interlocking roofing tile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interlocking roofing tile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interlocking roofing tile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interlocking roofing tile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ngói máng có gờ