interior gateway protocol (igp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interior gateway protocol (igp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interior gateway protocol (igp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interior gateway protocol (igp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interior gateway protocol (igp)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giao thức cổng nối trong