interior [internal] temperature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interior [internal] temperature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interior [internal] temperature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interior [internal] temperature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interior [internal] temperature

    * kỹ thuật

    nhiệt độ bên trong