inedible tallow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inedible tallow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inedible tallow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inedible tallow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inedible tallow

    * kinh tế

    mỡ kỹ thuật