inedible offal department nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inedible offal department nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inedible offal department giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inedible offal department.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inedible offal department

    * kinh tế

    phân xưởng phụ phi thực phẩm