inedible material nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inedible material nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inedible material giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inedible material.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inedible material

    * kinh tế

    nguyên liệu không ăn được