inedible blow tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inedible blow tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inedible blow tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inedible blow tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inedible blow tank

    * kinh tế

    bể thổi nguyên liệu không ăn được