inedible oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inedible oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inedible oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inedible oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inedible oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu không ăn được