inclemency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclemency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclemency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclemency.

Từ điển Anh Việt

  • inclemency

    /in'klemənsi/ (inclementness) /in'kleməntnis/

    * danh từ

    tính khắc nghiệt (khí hậu, thời tiết)

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tính hà khắc, tính khắc nghiệt (người)

Từ điển Anh Anh - Wordnet