impersonal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impersonal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impersonal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impersonal.

Từ điển Anh Việt

 • impersonal

  /im'pə:snl/

  * tính từ

  không liên quan đến riêng ai, không nói về riêng ai, không ám chỉ riêng ai, nói trống, bâng quơ; khách quan

  an impersonal remark: một lời nhận xét bâng quơ

  an impersonal attitude: thái độ khách quan

  không có cá tính con người

  (ngôn ngữ học) không ngôi

  impersonal pronoun: đại từ không ngôi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • impersonal

  not relating to or responsive to individual persons

  an impersonal corporation

  an impersonal remark

  Antonyms: personal

  having no personal preference

  impersonal criticism

  a neutral observer

  Synonyms: neutral