impact pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impact pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impact pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impact pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • impact pipe

    * kỹ thuật

    ô tô:

    ống giảm sự va chạm