impact head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impact head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impact head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impact head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • impact head

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    độ chênh lệch áp động