gravity unloading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gravity unloading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gravity unloading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gravity unloading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gravity unloading

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    xả hàng bằng trọng lực