gravity quay wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gravity quay wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gravity quay wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gravity quay wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gravity quay wall

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tường bến tàu kiểu trọng lực