gravity abutment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gravity abutment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gravity abutment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gravity abutment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gravity abutment

    * kỹ thuật

    mố trọng lực

    xây dựng:

    mố kiểu trọng lực