glinting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glinting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glinting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glinting.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • glinting

  Similar:

  glitter: be shiny, as if wet

  His eyes were glistening

  Synonyms: glisten, glint, gleam, shine

  glance: throw a glance at; take a brief look at

  She only glanced at the paper

  I only peeked--I didn't see anything interesting

  Synonyms: peek, glint

  aglitter: having brief brilliant points or flashes of light

  bugle beads all aglitter

  glinting eyes

  glinting water

  his glittering eyes were cold and malevolent

  shop window full of glittering Christmas trees

  glittery costume jewelry

  scintillant mica

  the scintillating stars

  a dress with sparkly sequins

  `glistering' is an archaic term

  Synonyms: coruscant, fulgid, glistering, glittering, glittery, scintillant, scintillating, sparkly

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).