fulgid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fulgid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fulgid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fulgid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fulgid

  Similar:

  aglitter: having brief brilliant points or flashes of light

  bugle beads all aglitter

  glinting eyes

  glinting water

  his glittering eyes were cold and malevolent

  shop window full of glittering Christmas trees

  glittery costume jewelry

  scintillant mica

  the scintillating stars

  a dress with sparkly sequins

  `glistering' is an archaic term

  Synonyms: coruscant, glinting, glistering, glittering, glittery, scintillant, scintillating, sparkly

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).