glacier tongs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glacier tongs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glacier tongs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glacier tongs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • glacier tongs

    * kỹ thuật

    lưỡi băng