galvanic cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galvanic cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galvanic cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galvanic cell.

Từ điển Anh Việt

 • galvanic cell

  (Tech) pin tự phát, pin nguyên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • galvanic cell

  * kỹ thuật

  pin điện

  hóa học & vật liệu:

  pin ganvanic

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • galvanic cell

  Similar:

  voltaic cell: an electric cell that generates an electromotive force by an irreversible conversion of chemical to electrical energy; cannot be recharged

  Synonyms: primary cell

  Antonyms: electrolytic cell