galvanic series nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galvanic series nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galvanic series giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galvanic series.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • galvanic series

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    các hợp chất điện hóa