functional unit (fo) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

functional unit (fo) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm functional unit (fo) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của functional unit (fo).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • functional unit (fo)

    * kỹ thuật

    khối chức năng