fume nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fume nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fume giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fume.

Từ điển Anh Việt

 • fume

  /fju:m/

  * danh từ

  khói, hơi khói, hơi bốc

  the fumes of tobacco: khói thuốc lá

  the fumes of wine: hơi men

  cơn (xúc động...); cơn giận

  to be a fume of impatience: đang lúc sốt ruột

  to be in a fume: đang cơn giận dỗi

  * nội động từ

  phun khói, phun lửa

  cáu kỉnh, nổi đoá

  to fret, fuss and fume over (about) trifles: bực bội, làm ầm lên và cáu kỉnh về những chuyện lặt vặt

  bốc lên (hơi, khói)

  * ngoại động từ

  xông hương, xông trầm

  hơ khói, xông khói, hun khói

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fume

  be mad, angry, or furious

  emit a cloud of fine particles

  The chimney was fuming

  Synonyms: smoke

  Similar:

  smoke: a cloud of fine particles suspended in a gas

  fumigate: treat with fumes, expose to fumes, especially with the aim of disinfecting or eradicating pests

  reek: be wet with sweat or blood, as of one's face