friction screw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

friction screw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm friction screw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của friction screw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • friction screw

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trục vít nhờ ma sát