friction-drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

friction-drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm friction-drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của friction-drive.

Từ điển Anh Việt

  • friction-drive

    * danh từ

    (kỹ thuật) truyền động ma sát