fracture with displace fracture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fracture with displace fracture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fracture with displace fracture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fracture with displace fracture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fracture with displace fracture

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đứt gãy chuyển dịch