fracture cone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fracture cone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fracture cone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fracture cone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fracture cone

    * kỹ thuật

    hình côn gãy