fracture porosity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fracture porosity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fracture porosity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fracture porosity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fracture porosity

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    độ xốp nứt