ford hermann hueffer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ford hermann hueffer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ford hermann hueffer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ford hermann hueffer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ford hermann hueffer

    Similar:

    ford: English writer and editor (1873-1939)

    Synonyms: Ford Madox Ford

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).