fordism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fordism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fordism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fordism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fordism

    * kinh tế

    phương pháp Ford