flotation tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flotation tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flotation tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flotation tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flotation tank

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    két nổi

    thùng chứa nổi