flotation chemicals nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flotation chemicals nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flotation chemicals giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flotation chemicals.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flotation chemicals

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hóa chất tuyển nổi