facilities of the port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

facilities of the port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm facilities of the port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của facilities of the port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • facilities of the port

    * kinh tế

    thiết bị cảng