facilities for tests on completion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

facilities for tests on completion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm facilities for tests on completion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của facilities for tests on completion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • facilities for tests on completion

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phương tiện để thử nghiệm khi hoàn thành