facilities for disposal of tailing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

facilities for disposal of tailing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm facilities for disposal of tailing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của facilities for disposal of tailing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • facilities for disposal of tailing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiết bị đào quặng ở đuôi hầm