exceed the time limit (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

exceed the time limit (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm exceed the time limit (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của exceed the time limit (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • exceed the time limit (to...)

    * kinh tế

    quá hạn

    vượt quá thời hạn