exceeding 15 per cent variations nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

exceeding 15 per cent variations nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm exceeding 15 per cent variations giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của exceeding 15 per cent variations.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • exceeding 15 per cent variations

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thay đổi vượt quá 15%