exceed the limit of the arbitral clause nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

exceed the limit of the arbitral clause nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm exceed the limit of the arbitral clause giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của exceed the limit of the arbitral clause.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • exceed the limit of the arbitral clause

    * kinh tế

    vượt quá giới hạn của điều khoản trọng tài