estrange nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

estrange nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm estrange giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của estrange.

Từ điển Anh Việt

 • estrange

  /is'treindʤ/

  * ngoại động từ

  làm cho xa lạ, làm cho ghẻ lạnh

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ly gián, làm cho xa rời

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • estrange

  remove from customary environment or associations

  years of boarding school estranged the child from her home

  arouse hostility or indifference in where there had formerly been love, affection, or friendliness

  She alienated her friends when she became fanatically religious

  Synonyms: alienate, alien, disaffect