equivalent random theory (ert) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

equivalent random theory (ert) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm equivalent random theory (ert) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của equivalent random theory (ert).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • equivalent random theory (ert)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    lý thuyết ngẫu nhiên tương đương