equivalent full units of production nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

equivalent full units of production nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm equivalent full units of production giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của equivalent full units of production.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • equivalent full units of production

    * kinh tế

    các đơn vị hoàn thiện tương đương của sản phẩm