equivalent circular aperture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

equivalent circular aperture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm equivalent circular aperture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của equivalent circular aperture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • equivalent circular aperture

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    góc mở tròn tương đương