equivalent black body temperature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

equivalent black body temperature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm equivalent black body temperature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của equivalent black body temperature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • equivalent black body temperature

    * kỹ thuật

    nhiệt độ vật đen tương đương