equation of the influence line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

equation of the influence line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm equation of the influence line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của equation of the influence line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • equation of the influence line

    * kỹ thuật

    vật lý:

    phương trình đường ảnh hưởng