equation of international demand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

equation of international demand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm equation of international demand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của equation of international demand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • equation of international demand

    * kinh tế

    phương trình (mức) cầu quốc tế

    phương trình cầu quốc tế