equation of radiative transfer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

equation of radiative transfer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm equation of radiative transfer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của equation of radiative transfer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • equation of radiative transfer

    * kỹ thuật

    vật lý:

    phương trình chuyển bức xạ