equation in plane coordinates nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

equation in plane coordinates nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm equation in plane coordinates giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của equation in plane coordinates.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • equation in plane coordinates

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phương trình theo tọa độ mặt