equalizing differences, the theory of nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

equalizing differences, the theory of nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm equalizing differences, the theory of giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của equalizing differences, the theory of.

Từ điển Anh Việt

  • Equalizing differences, the theory of

    (Econ) Lhuyết cân bằng chênh lệch

    + Xem NET ADVANTAGES.