engraved nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

engraved nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm engraved giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của engraved.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • engraved

  cut or impressed into a surface

  an incised design

  engraved invitations

  Synonyms: etched, graven, incised, inscribed

  Similar:

  scratch: carve, cut, or etch into a material or surface

  engrave a pen

  engraved the trophy cupt with the winner's

  the lovers scratched their names into the bark of the tree

  Synonyms: engrave, grave, inscribe

  engrave: impress or affect deeply

  The event engraved itself into her memory

  engrave: carve or cut into a block used for printing or print from such a block

  engrave a letter

  Synonyms: etch

  engrave: carve or cut a design or letters into

  engrave the pen with the owner's name

  Synonyms: etch

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).