electromechanical switching system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electromechanical switching system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electromechanical switching system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electromechanical switching system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electromechanical switching system

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ chuyển mạch điện cơ